Stanovy (výpis)

 
Svazu postižených civilizačními chorobami v České republice. z.s.

 
Obsah:
 I. Název a sídlo zapsaného spolku
 II. Definice, poslání a úkoly SPCCH
 III. členství v SPCCH
 IV. Organizační výstavba SPCCH
 V. Základní organizace SPCCH
 VI. Okresní otganizace SPCCH

 
I. Název, sídlo a postavení zapsaného spolku

 
1. Název zapsaného spolku: Svaz postižených civilizačními chorobami v České republice, z.s. (dále jen SPCCH)

 
2. Sídlo občanského sdružení: Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8

 
3. Občanské sdružení působí na celém území České republiky

 
II. Definice, poslání a úkoly SPCCH

 
1. SPCCH je samostatným nezávislým občanským sdružením s plnou právní subjektivitou, sdružující na základě dobrovolného členství postižené civilizačními chorobami a další zdravotně postižené občany, jejich rodinné příslušníky a další fyzické i    
právnické osoby, které mají zájem o spolupráci.

 
2. Posláním SPCCH je
 a) sdružování zdravotně postižených dětí, mládeže, občanů v produktivním věku a seniorů se zaměřením na postižené civilizačními chorobami,
 b) obhajoba práv, potřeb a zájmů zdravotně postižených občanů,
 c) organizování sociální rehabilitace a podpora integrace zdravotně postižených občanů,
 d) poskytování služeb zdravotně postiženým občanům,
 e) organizace a provádění vzdělávacích a jiných aktivit sloužících zájmům zdravotně postižených občanů.

 
3. Hlavními úkoly SPCCH jsou:
 a) připomínkování návrhů právních předpisů a návrhy na úpravu stávajících právních předpisů dotýkajících se sociálního postavení, vzdělání, pracovního uplatnění, zdravotní a sociální péče, zabezpečení potřebných rehabilitačních a   
kompenzačních pomůcek a vytváření lepších životních podmínek pro zdravotně postižené občany všech věkových skupin,
 b) vývoj, rozpracování a realizace programů zdravotní, sociální a pracovní rehabilitace, rekvalifikace a rekondice pro zdravotně postižené občany,
 c) spolupráce se státními orgány, orgány regionální i obecní správy a samosprávami, humanitárními organizacemi a církvemi, odbornými pracovišti a zájmovými sdruženími lékařů, pedagogů a psychologů a dalšími institucemi i občanskými  
sdruženími  při zabezpečení zájmů a rovnocenných životních podmínek zdrsvotně postižených občanů,
 d) organizování spolkové, zájmové, sociální, rehabilitační, rekondiční a edukační činnosti zdravotně postižených pbčanů všech věkových skupin, pomoc zdravotně postiženým občanům při organizováním jejich spolkové, rekreační a zájmové  
činnosti,
 e) poskytování služeb zdravotně postiženým občanům v oblasti sociálně-právního poradenství,
 f) organizování rekvalifikačních kurzů a dalšího odborného vzdělávání pro zdravotně postižené občany i pro odborné pracovníky,
 g) informační a osvětové působení na veřejnost seznamování se specifikami života zdravitně postižených občanů a jejich potřebami vyvolanými zdravotním postižením včetně ediční činnosti.

 
4. Při plnění svých programových cílů a hlavních úkolů SPCCH:
 a) využívá zkušeností a doporučení zahraničních organizací jednotlivých skupin zdravotně postižených občanů a spolupracije s nimi,
 b) vzužívá výsledků práce a zkušeností předních světových i českých vědeckých a odborných pracovišť, především v oblasti zdravotnictví, speciální pedagogiky, psychologie apod. k vytváření programů zdravotní, sociální a pracovní   
rehabilitace, rekvalifikace a rekondice zdravotně postižených občanů a aktivně se podílí na vytváření těchto programů i pro občany s kombinací různého typu zdravotního postižení,
 c) spolupracuje s ostatními občanskými sdruženími postižených občanů, obecně prospěšnými společnostmi a nadacemi zabývajícími se problematikou těchto občanů a může s nimi vstupovat do účelových (ad hoc), nebo trvalých svazků.

 
III. Členství v SPCCH

 
1. Členství v SPCCH je řádné a čestné.

2. Řádné členství je individuální a kolektivní.

3. Individuálním členem se může stát občan České republiky nebo cizí státní příslušník starší patnácti let, pokud je sám zdravotně postižených, zabývá se péčí o tyto občany nebo pracuje v jejich prospěch. Za občany mladší patnácti let se mohou stát členy 
    jejich rodiče nebo zákonní zástupci.

 
4. Kolektivním členem se může stát právnická osoba zabývající se péčí o zdravotně postižené občany nebo prací v jejich prospěch, případně se sdružující.

5. Čestným členem se může stát fyzická nebo právnická osoba bez ohledu na státní příslušnost či sídlo za mimořádný přínos ve prospěch zdravotně postižených občanů.

 
6. Individuální členství vzniká v okamžiku registrace po zalacení registračního poplatku a členského příspěvku za běžný kalendářní rok zíkladní organizaci SPCCH (dále jen ZO), nebo okresní (obvodní, městské) organizaci SPCCH (OO nebo MO),        
kterou si člen podle své vlastní vůle zvolil. Tato ZO (nebo OO, MO) může registraci odmítnout. Individuální členství může být pouze v jedné ZO (nebo OO, MO).

 
7. Kolektivní členství vzniká na základě dohody mezi statutárními zástupci právnické osoby žadající o přijetí a příslušným statutárním orgánem SPCCH. U organizací s celostátní působností (tzn. působících na více než polovině území České republiky) nebo
    s odpovídajícím významem, uzavírá dohodu Republikový výbor, v ostatních případech potom místně příslušný krajský výbor SPCCH (dále jen KV) či okresní výbor SPCCH nebo místně příslušný výbor ZO. Dohoda vymezuje především vzájemné      
    závazky vyplývající z kolektivního členství. Právnická osoba žádající o kolektivní členství musí předložit své stanovy, status nebo výpis z obchodního rejstříku.

 
8. Čestné členství vzniká na úrovni ZO nebo na úrovni SPCCH. Čestné členství na úrovni ZO vzniká na návrh výboru ZO schváleném členskou schůzí ZO. Čestné členství na úrovni SPCCH vzniká schválením Republikového výboru, návrhy mohou    
    podávat členové Republikového výboru nebo KV či OV.

 
9. Individuální členství zaniká úmrtím, vystoupením, nezaplacením členského příspěvku v předepsané výši do konce následujícího kalendářního roku nebo vyloučením pro hrubé porušení Stanov SPCCH či poškozením zájmů zdravotně postižených    
občanů nebo jejich sdružení.

 
10. Kolektivní členství zaniká buď dohodou o ukončení členství, nebo jednostranným vypovězením dohody o kolektivním členství, obvykle pro neplnění dohodnutých závazků, případně zánikem právnické osoby, která byla kolektivním členem.

11. Čestné členství zaniká úmrtím fyzické nebo právnické osoby, odstoupením ze strany čestného člena nebo zrušením tím orgánem SPCCH, který o vznik čestného členství rozhodl. V posledním případě však musí být čestný člen písemně vyrozuměn o   
   důvodech tohoto kroku.

 
12. Každý individuální člen má právo:
 a) zúčastňovat se a podílet sena činnosti SPCCH, navrhovat nové směry této činnosti, vznášet dotazy, podněty a stížnosti ke všem orgánům SPCCH až do úrovně Sjezdu,
 b) volit a být volen do všech orgánů SPCCH (od 18 let),
 c) zvolit si ZO (nebo OO, MO), ve které se chce zúčastňovat činnosti dle svých zájmů a potřeb,
 d) vyžadovat potřebné informace a podkladové materiály pro výkon své funkce v orgánech SPCCH,
 e) podílet se na všech výhodách vyplývajících ze členství v SPCCH.

13. Práva kolektivních členů vyplývají z dohod o kolektivním členství.

 
14. Čestný člen je oprávněn se účastnit jednání orgánů SPCCH na té úrovni, na které byl jmenován čestným členem. Neni-li současně řádným členem tohoto orgánu, má při jednání hlas poradní.

15. Každý individuální člen je povinen:
a) svým jednáním hajit dobré jméno a zájmy zdravotně postižených občanů a napomáhat rozvoji mezilidských vztahů na základě vzájemné pomoci, důvěry a porozumění,
b) dodržovat stanovy SPCCH a další interní předpisy SPCCH,
c) podle svých možností a zdravotního stavu se aktivně zúčastňovat života a činnosti ZO (OO, MO) klubu, nebo zájmové skupiny,
d) řádně a iniciativně plnit povinnosti vyplývající z funkce, do které byl zvolen,
e) platit včas členské příspěvky ve stanovené výši (výši členského příspěvku upravuje Organizační a jednací řád SPCCH),
f) řádně pečovat o zapůjčený nebo svěřený majetek SPCCH a chránit jej před poškozením nebo ztrátou,
g) hlásit bez zbytečného odkladu ZO (nebo OO, MO), kde je registrován, veškeré změny údajů tvořících předmět registrace,
h) při zániku členství vyrovnat veškeré závazky vůči SPCCH.

 
IV. Organizační výstavba SPCCH
  
1. Při výstavbě SPCCH jsou důsledně uplatňovány demokratické proncipy.

 
2. Organizační výstavba SPCCH zahrnuje
 a) složku spolkovou, zahrnující jednotlivé organizační stupně SPCCH a
 b) složku odbornou, zahrnující profesionálně působící útvary SPCCH, které mohou zřizovat všechny organizační stupně svazu.
 Obě složky spolupracují na principech daných těmito stanovami.

 
3. Organizační struktura SPCCH:
 a) základní organizace
 b) okresní organizace (obvodní, městské)
 c) krajské organizace
 d) SPCCH v ČR, z.s.

 
4. Složka odborná představuje profesionálně působící Centrum služeb, případně další odborné profesionální útvary působící v rámci SPCCH.

 
5. Organizační výstavba SPCCH vychází z těchto zásad:
a) všechny orgány SPCCH jsou voleny zdola nahoru veřejným či tajným hlasováním, o způsobu hlasování rozhodují voliči,
b) členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomno alespoň 20 procent členů za předpokladu, že o konání schůze byli vyrozuměni nejméně 10 dnů předem,
c) shromáždění delegátů a zasedání orgánů je usnášeníschopné, je-li přítomno alespoň 50 procent zvolených delegátů nebo členů voleného orgánu,
d) usnesení jsou přijímána nadpoloviční většinou hlasů přítomných s hlasem rozhodujícím 
 V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího, každý z přítomných má pouze jeden hlas, hlasování jménem či v zastoupení je nepřípustné,
e) stanovený počet funkcionářů v jednotlivých orgánech SPCCH je udržován dolňováním z řad zvolených náhradníků a po jejich vyčerpání kooptací,
f) člen SPCCH může být do stejné funkce volen i opakovaně.

 V. Základní organizace SPCCH

1. Základním organizačním článkem SPCCH je ZO. Zřizuje se na úrovni obce, může však být zřízena i na území několika obcí, okresu či vyššího územně správního celku (v tomto případě je zvolena za sídlo ZO jedna z obcí ležící na území, kde ZO působí).
2. ZO musí nejméně sedm členů, pracuje samostatně a má plnou právní subjektivitu. Podmínky pro získání právní subjektivity stanoví Organizační a jednací řád SPCCH. ZO může vlastnit movitý i nemovitý majetek a hospodařit s majetkem svěřeným. S veškerým majetkem hospodaří dle platných právních předpisů a interních předpisů SPCCH. Při ZO mohou vznikat kluby a zájmové skupiny.

3. Hlavní úkoly ZO

a.    zjišťovat konkrétní problémy zdravotně postižených občanů v místě působnosti, iniciovat jejich řešení ve spolupráci s místními orgány státní správy a samosprávy obcí a individuální zájmy zdravotně postižených občanů vůči těmto orgánům a institucím, jakož i dalším právnickým a fyzickým osobám,
b.    propagovat činnost SPCCH mezi zdravotně postiženými občany i zdravou veřejností v místě působnosti ZO a získávat nové členy pro aktivní plnění úkolů SPSCCH na území své působnosti,
c.    seznamovat zdravotně postižené občany s právními předpisy především v oblasti sociální politiky, s novými typy protetických, rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, s programy zdravotní, pracovní a sociální rehabilitace, rekvalifikace a rekondice,
d.    podle podmínek a zájmů členů zajišťovat vybrané sociální a rehabilitační služby,
e.    vytvářet podmínky pro činnost zájmových skupin zdravotně postižených členů v rámci ZO, propagovat jejich činnost mezi členy ZO i mezi zdravou veřejností,
f.    získávat prostředky pro činnost ZO a v jejím rámci působících klubů a zájmových skupin výběrem členských příspěvků i z dalších zdrojů (dotace, sponzorské dary, apod.).
4. Orgány ZO jsou:
a) členská schůze
b) výbor ZO
c) revizní a kontrolní komise
5.  Členská schůze ZO je jejím nejvyšším orgánem. Schází se dle potřeby z podnětu výboru nebo nadpoloviční většiny všech členů, minimálně však jednou ročně. Přísluší jí
a.       projednávat činnost ZO a v jejím rámci působících klubů a zájmových skupin, hodnotit ji a určovat závazné úkoly pro další období,
b.    schvalovat rozpočet ZO, hodnotit jeho čerpání, rozhodovat o výši členských příspěvků nad rámec minima stanoveného v Organizačním a jednacím řádu SPCCH,
c.    projednávat zprávy revizní a kontrolní komise a schvalovat jí navrhovaná opatření k odstranění případných nedostatků v hospodaření ZO,
d.    předkládat návrhy a podněty vyšším orgánům SPCCH,
e.    volit nejméně tříčlenný výbor tři členy revizní a kontrolní komise, kteří nesmějí být členy výboru; předsedové klubů a zájmových skupin mohou být členy výboru,
f.    volit delegáty na okresní shromáždění podle klíče stanoveného Organizačním a jednacím řádem SPCCH,
g.    navrhovat ze svých členů ZO kandidáty do orgánů svého OV a okresní revizní a kontrolní komise, KV a krajské revizní a kontrolní komise, do Republikového výboru a Republikové revizní a kontrolní komise.
6. Výbor ZO organizuje plnění úkolů ZO v době mezi členskými schůzemi. K tomu zejména
a.    volí ze svého středu předsedu, místopředsedu, hospodáře, případně jednatele, kteří jsou oprávněni vystupovat jménem ZO a přijímat právní závazky a s tím související právní odpovědnost za činnost ZO. Ve vícečlenném výboru volí dle potřeby další funkcionáře
b.    sestavuje plán činnosti a rozpočet ZO a předkládá je k projednání a odsouhlasení členské schůzi,
c.    vede evidenci členů,
d.    zřizuje a organizuje činnost klubů a jiných zájmových skupin v rámci působnosti své organizace,
e.    účelně hospodaří s majetkem a finančními prostředky ZO i s finančními prostředky svěřenými ZO k účelovému využití. O výsledcích hospodaření podává členské schůzi pravidelné zprávy,
f.     vhodným způsobem informuje členy ZO o připravovaných akcích a dalších aktivitách ZO,
g.    aktivně spolupracuje s dalšími neziskovými organizacemi, na území své působnosti, v případě potřeby určuje své zástupce do účelových nebo trvalých svazků s těmito organizacemi a stanoví jim úkoly při obhajobě zájmů SPCCH v těchto společných svazcích,
h.       schází se dle potřeby, nejméně však čtyřikrát do roka. Mimořádné zasedání výboru může být svoláno na žádost minimálně čtvrtiny členů výboru. Jeho zasedání svolává předseda nebo jím pověřený člen výboru. Funkční období výboru je zásadně pětileté, mlže však být usnesením členské schůze zkráceno.
          
       7.  Statutárním zástupcem ZO je předseda, v době jeho nepřítomnosti místopředseda ZO nebo hospodář, případně další člen výboru, kterého výbor k této činnosti písemně zmocnil.

   8.  Revizní a kontrolní komise kontroluje soulad hospodaření s rozpočtem ZO s platnými právními předpisy a interními předpisy SPCCH. Je odpovědná členské schůzi, které podává nejméně jednou ročně revizní zprávu. Členství v komisi je neslučitelné se členstvím ve výboru ZO. Činnost komise řídí předseda zvolených z řad jejích členů. Zástupce revizní a kontrolní komise se může zúčastnit schůzí výboru s hlasem poradním. Funkční období revizní a kontrolní komise je totožné s funkčním obdobím výboru ZO.

    9. Kluby a zájmové skupiny nemají právní subjektivitu a hospodaří v rámci rozpočtu ZO. Prostředky, které získají vlastní iniciativou, zůstávají k jejich dispozici. Výbor ZO odpovídá za dodržování platných právních předpisů při jejich hospodaření a má v této souvislosti právo kontroly přiměřených opatření.
 
10. K zániku ZO dochází, poklesne-li počet jejich členů pod stanovenou minimální hranici, nebo rozhodnutím členské schůze, které se musí být předložen písemný souhlas se zánikem ZO více než poloviny členů. ZO může zaniknout i rozhodnutím OO (nebo MO), jestliže po dobu dvou let prokazatelně nevyvíjí žádnou činnost. V těchto případech jsou představitelé ZO povinni vyrovnat veškeré závazky zanikající ZO a převést zbývající majetek na příslušný vyšší orgán SPCCH, který je oprávněn rozhodnout o jeho dalším využití. Tento orgán přebírá i veškerou písemnou dokumentaci zaniklé ZO.

11. Organizaci jednání členské schůze, výboru a revizní a kontrolní komise upravuje Organizační a jednací řád.

VI. Okresní organizace (obvodní, městské – OO, MO) SPCCH

Okresní organizace (OO, MO) SPCCH mají právní subjektivitu. Mají tyto orgány:
a)    Okresní shromáždění
b)    Okresní výbor
c)    Okresní revizní a kontrolní komise


1.    Okresní shromáždění je nejvyšším orgánem SPCCH v okrese. Okresní shromáždění svolává OO (nebo MO) podle potřeby, nejméně jednou za volební období, nebo na žádost nadpoloviční většiny ZO v daném okrese.

2.    Delegáti zvolení členskými schůzemi ZO mají v okresním shromáždění hlas rozhodující. Delegáty s hlasem poradním jsou představitelé kolektivních členů, čestní členové a členové odstupujícího okresního (městského) výboru, pokud nebyli zvoleni delegáty okresního shromáždění.

3.    Okresnímu shromáždění přísluší zejména
a)    Projednávat veškeré otázky činnosti OO (nebo MO) včetně jejího finančního zabezpečení a způsobu hospodaření s finančními prostředky,
b)    Projednávat a řešit podněty a stížnosti ZO i jednotlivých členů a obracet se s nimi i s případnými vlastními podněty na krajské a republikové orgány SPCCH,
c)    navrhovat ze svých ZO, příp. ze členů klubů zřízených při OO (nebo MO), kandidáty do orgánů své OO (nebo MO), krajské organizace (KO) a do Republikového výboru a Republikové revizní a kontrolní komise,
d)    volit minimálně tři členy okresního (městského) výboru a dva náhradníky, tři nebo pět členů okresní revizní a kontrolní komise a dva náhradníky.


4.    Okresní výbor je v rámci své působnosti oprávněn zejména:

a)    Volit ze svého středu předsedu, místopředsedu, hospodáře a případně další funkcionáře podle potřeby. OV může ze svého středu volit předsednictvo,
b)    Spolupracovat se ZO, orgány státní správy, samosprávy, obcí, občanskými sdruženími, obecně prospěšnými společnostmi a nadacemi, dalšími právnickými i fyzickými osobami zabývajícími se péčí o zdravotně postižené,
c)    Rozhodovat o účelových nebo trvalých organizačních svazcích s jinými právnickými osobami zabývajícími se problematikou zdravotně postižených občanů a delegovat své představitele do orgánů těchto právnických osob,
d)    Zřizovat a organizovat činnost klubů a jiných zájmových skupin v rámci okresu,
e)    podle podmínek a zájmů členů zajišťovat vybrané sociální a rehabilitační služby,
f)    zabezpečovat finanční prostředky pro svoji činnost a dbát na jejich účelné využívání a řádné vyúčtování, na základě zpráv a zjištění okresní revizní a kontrolní komise kontrolovat a hodnotit hospodaření s vlastním majetkem i s finančními prostředky svěřenými OV k účelovému využití
g)    projednávat zprávy revizní a kontrolní komise, provádět, kontrolovat a hodnotit realizaci navržených nápravných opatření,
h)    podporovat činnost ZO působících v daném okrese, pořádat společné akce zejména v oblasti sociální a léčebné rehabilitace, přípravy pro pracovní uplatnění apod.,
i)    vést evidenci členů v okrese,
j)    uzavírat dohody s kolektivními členy o jejich členství v rámci své územní působnosti a hodnotit plnění těchto dohod,
k)    sestavovat a schvalovat plán činnosti a rozpočet OV,
l)    informovat ZO o vyřizování jejich podnětů a stížností,
m)    v případě zániku ZO kontrolovat vyrovnání jejich závazků, převzít její majetek a rozhodnout o jeho dalším využití,
n)    řešit veškeré otázky spojené s činností SPCCH a s obhajobou a prosazováním zájmů zdravotně postižených občanů,
o)    navrhovat KV a Republikovému výboru kandidáty na čestné členství,

5.    OV (nebo MV) se schází se dle potřeby, nejméně však čtyřikrát do roka. Mimořádné zasedání OV (nebo MV) může být svoláno na žádost minimálně čtvrtiny členů výbor nebo poloviny ZO v okrese. Jeho zasedání svolává předseda, místopředseda, nebo jiný pověřený člen OV. Funkční období OV (MV) je zásadně pětileté, může však být usnesením okresního shromáždění písemně zkráceno.

6.    Statutárním zástupcem OO (nebo MO) je předseda OV (nebo MV), v době jeho nepřítomnosti místopředseda nebo hospodář, případně další člen OV (MV), kterého OV (MV) k této činnosti písemně zmocnil.

7.    Kluby a zájmové skupiny nemají právní subjektivitu a hospodaří v rámci rozpočtu OO (nebo MO). Prostředky, které získají vlastní iniciativu, zůstávají k jejich dispozici. OO (nebo MO) odpovídá za dodržování platných právních předpisů při jejich hospodaření má v této souvislosti právo kontroly a přiměřených opatření.

8.    Okresní (městská) revizní a kontrolní komise kontroluje dodržování platných právních předpisů a směrnic SPCCH při hospodaření OO (nebo MO). Metodicky řídí práva revizních a kontrolních komisí ZO a je oprávněna kontrolovat jejich činnost. O výsledcích své práce informuje okresní shromáždění, OV, v případě potřeby krajskou a republikovou revizní a kontrolní komisi. Činnost komise řídí předseda zvolený z řad jejích členů Funkční období komise je totožné s funkčním obdobím OV (MV). Členství v komisi neslučitelné se členstvím v OV, předseda komise se může zúčastňovat zasedání OV (MV) s hlasem poradním.

9.    Organizaci jednání okresního shromáždění, OV (MV) a okresní (městské) revizní a kontrolní komise upravuje Organizační a jednací řád SPCCH.

Stránky pro tisk Poslat známému Vytvořit z článku PDF